ฟังก์ชัน filegroup()
อ่านข้อมูล group ID ของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน filegroup()

รูปแบบ
filegroup(filename)
filename คือ ที่อยู่ไฟล์


ตัวอย่าง
<?php

echo filegroup("test.txt");

?>

 


กลับ menu php