ฟังก์ชัน file_put_contents()
เขียน string ลงไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน file_put_contents()

รูปแบบ
file_put_contents(file , data)
file คือ ที่อยู่ไฟล์
data คือ string ที่ต้องการเขียน

ตัวอย่าง
<?php

echo file_put_contents("test.txt","This is test file");

?>

 


กลับ menu php