ฟังก์ชัน file_get_contents()
อ่านไฟล์ออกมาเป็น string ด้วยฟังก์ชัน file_get_contents()

รูปแบบ
file_get_contents(path)
path คือ ที่อยู่ไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

echo file_get_contents("test.txt");

?>

 


กลับ menu php