ฟังก์ชัน file_exists()
เช็คว่าไฟล์หรือ directory มีอยู่หรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน file_exists()

รูปแบบ
file_exists(path)
path คือ path ที่จะเช็ค


ตัวอย่าง
<?php

if( file_exists("test.txt") )
{
echo "มีไฟล์";
}
else
{
echo "ไม่มีไฟล์";
}


?>

ฟังก์ชันจะ return ค่า TRUE ถ้ามี
return ค่า FALSE ถ้าไม่มี


กลับ menu php