ฟังก์ชัน fgets()
อ่านข้อมูลมาทีละบรรทัด ด้วยฟังก์ชัน fgets()


 

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt", "r") ;

while(!feof($file))
{
echo fgets($file). "<br />";
}

fclose($file);

?>

 


กลับ menu php