ฟังก์ชัน fgetc()
อ่านข้อมูลมาทีละตัวอักษร ด้วยฟังก์ชัน fgetc()


 

ตัวอย่าง
<?php

$file = fopen("test.txt", "r") ;

while(!feof($file))
{
echo fgetc($file). "<br />";
}

fclose($file);

?>

 


กลับ menu php