การสืบทอดคลาส
การสืบทอดคลาส ในภาษา php

การสืบทอดคลาสใช้ keyword คือ extends

ตัวอย่าง
<?php

class baseclass{
public $i = 0;
public function seti(){
$this->i = 1000;
}
}

class child extends baseclass{
}

$c=new child;
echo $c->i;

echo "<BR>";

$c->seti();
echo $c->i;

?>

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าคลาส child ไม่ได้เขียนการทำงานไว้เลยแต่ extends มาจากคลาส baseclass จึงมี method และ properties จากคลาส baseclass


กลับ menu php