ฟังก์ชัน exit()
หยุดการทำงานของ script ด้วยฟังก์ชัน exit()

 

รูปแบบ
exit(message)

message คือ ข้อความที่จะถูกเขียนก่อน exit script

 

 

ตัวอย่าง
<?php

exit("Script Exit");

?>

 


กลับ menu php