เปรียบเทียบ == กับ ===

เครื่องหมาย === จะเปรียบเทียบได้ดีกว่าเครื่องหมาย == ตัวอย่างเช่น

$a=0;
if($a==false)
echo "==";

if($a===false)
echo "===";

จะมีผลลัพธ์คือ ==
เนื่องจาก php ถือว่าค่า 0 เป็น false ด้วย
แต่การทดสอบด้วยเครื่องหมาย === จะดูว่าเป็น false หรือไม่ตามตัวอย่างจึงไม่พิมพ์ === ออกมา

ถ้าแก้ตัวอย่างเป็น

$a=false;
if($a==false)
echo "==";

if($a===false)
echo "===";

จะมีผลลัพธ์คือ == และ === ออกมา
เนื่องจาก $a มีค่า false

menu php