ฟังก์ชัน end()
การใช้ฟังก์ชัน end()
เพื่อไปที่ element สุดท้าย

ฟังก์ชัน end() จะ return ค่าของ element สุดท้ายของ array

ตัวอย่าง

$city = array('tokyo', 'new york', 'vancouver', 'sydney');

echo end($city);

ผลลัพธ์
sydney

menu php