ฟังก์ชัน echo()
พิมพ์ข้อความออกหน้าจอ ด้วยฟังก์ชัน echo()

 

รูปแบบ
echo(string)
string คือ สตริงที่ต้องการพิมพ์


ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
echo $str;

?>

 

 


กลับ menu php