ฟังก์ชัน each()
การใช้ฟังก์ชัน each()

ฟังก์ชัน each() จะ return ค่าของ element ปัจจุบันมาให้ในรูปแบบของ array 4 element
2 element แรกเป็นค่า value ของ element มีค่า index เป็น 1 และ คำว่า value
2 element หลังเป็นค่า key ของ element มีค่า index เป็น 0 และ คำว่า key
และจะขยับ pointer ไปข้างหน้าด้วย

ตัวอย่าง

$city = array('tokyo', 'new york', 'vancouver', 'sydney');
$returnFromeach=each($city);
print_r ($returnFromeach);

ผลลัพธ์
Array ( [1] => tokyo [value] => tokyo [0] => 0 [key] => 0 )
และถ้าทดลอง current($returnFromeach) จะได้ว่า new york

menu php