การ load extension ด้วยฟังก์ชัน dl()
การ load extension ด้วยฟังก์ชัน dl()

ตัวอย่าง
<?php

if( !extension_loaded("curl") )
dl('php_curl.dll');

?>


จากตัวอย่างจะทดสอบว่า curl ถูก load หรือยัง ถ้ายังก็จะ load ด้วยฟังก์ชัน dl()


กลับ menu php