ฟังก์ชัน diskfreespace()
เช็คพื้นที่ว่าง ด้วยฟังก์ชัน diskfreespace()

รูปแบบ
diskfreespace(directory)
directory คือ ที่อยู่

ตัวอย่าง
<?php

echo diskfreespace("C:");

?>

จากตัวอย่าง จะพิมพ์จำนวนพื้นที่ว่าง หน่วยเป็น byte


กลับ menu php