ฟังก์ชัน disk_total_space()
เช็คพื้นที่ทั้งหมด ด้วยฟังก์ชัน disk_total_space()

รูปแบบ
disk_total_space(directory)
directory คือ ที่อยู่

ตัวอย่าง
<?php

echo disk_total_space("C:");

?>

จากตัวอย่าง จะพิมพ์จำนวนพื้นที่ทั้งหมด หน่วยเป็น byte


กลับ menu php