ฟังก์ชัน disk_free_space()
เช็คพื้นที่ว่าง ด้วยฟังก์ชัน disk_free_space()

รูปแบบ
disk_free_space(directory)
directory คือ ที่อยู่

ตัวอย่าง
<?php

echo disk_free_space("C:");

?>

จากตัวอย่าง จะพิมพ์จำนวนพื้นที่ว่าง หน่วยเป็น byte


กลับ menu php