การใช้ฟังก์ชัน gregoriantojd() เพื่อคำนวณความต่างระยะห่างระหว่าง 2 วัน

จะฟังก์ชัน gregoriantojd() return ค่า julian day ของแต่ละวันมาลบกัน

ตัวอย่าง

<?php
$i1=gregoriantojd(1,1,2003);
$i2=gregoriantojd(1,2,2003);
echo $i2-$i1;
?>

ผลลัพธ์
1

ตัวอย่างเป็นระยะระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2003 กับ 2 มกราคม 2003

menu php