ฟังก์ชัน die()
แสดงข้อความและหยุดการทำงานของ script ด้วยฟังก์ชัน die()

ฟังก์ชัน die() เป็น alias ของ exit()

รูปแบบ
die(message)

message คือ ข้อความที่จะถูกเขียนก่อน exit script

 

 

ตัวอย่าง
<?php

die("Script Exit");

?>

 


กลับ menu php