ฟังก์ชัน deg2rad()
แปลง degree เป็น radian ด้วยฟังก์ชัน deg2rad()


ฟังก์ชัน deg2rad() จะรับพารามิเตอร์เป็น หน่วย degree
ค่าที่ return ออกมาจะเป็น radian

 

ตัวอย่าง
<?php

echo deg2rad(45);

?>

ผลลัพธ์
0.785398163397

 


กลับ menu php