ฟังก์ชัน defined()
ทดสอบว่ามี constant อยู่หรือไม่ ด้วยฟังก์ชัน defined()

 

รูปแบบ
defined(name)

name คือ ชื่อของconstant

 


ตัวอย่าง
<?php

if (defined('TEST')) {
echo TEST;
}

?>

 

 


กลับ menu php