การสร้าง interface
การสร้าง interface ในภาษา php

interface คล้ายกับคลาสแต่ไม่มีการ implement method เหมือนเป็นคลาสที่ประกาศว่ามี method อะไรบ้างแต่ไม่เขียนการทำงานของ method

ตัวอย่าง
<?php

interface interfaceTest{
public function t();
}

class test implements interfaceTest
{

public function t(){
echo "implement interface";
}

}

$obj=new test;

$obj->t();

?>

การสร้าง interface จะใช้คำว่า interface นำหน้าจากตัวอย่างเป็นการ interface ชื่อ interfaceTest ซึ่งมี method ชื่อ t ประกาศไว้
โดย interface จะไม่มีการเขียนการทำงานของ method ใน interface

เมื่อ class นำ interface ไปใช้ต้อง implement ทุก method ที่ประกาศไว้ใน interface
ถ้า implement ไม่ครบจะเกิด error

การ implement interface ใช้คำว่า implements ดังตัวอย่าง

กลับ menu php