การประกาศ class
การประกาศคลาสในภาษา php

ตัวอย่าง

class calculator
{

public $i;

function add($i1,$i2)
{
$result=$i1+$i2;
return $result;
}

}

การประกาศคลาสจะเริ่มด้วยคำว่า class แล้วตามด้วยชื่อคลาสในตัวอย่างคือ calculator
ภายในคลาสจะมีตัวแปร มีฟังก์ชัน การประกาศฟังก์ชันของคลาสก็เหมือนกับการประกาศฟังก์ชันในภาษา phpmenu php