การสร้าง abstract class
การสร้าง abstract class ในภาษา php

abstract class เป็นคลาสที่ไม่มีการ implement method อย่างน้อย 1 method
การสร้าง abstract class จะใช้คำว่า abstract ทั้ง ต้นคลาสและ method
abstract class ไม่สามารถนำไปสร้าง object ได้

ตัวอย่าง
<?php

abstract class absclass
{
abstract public function a();
public function b(){ echo "b"; }
}

class test extends absclass
{

public function a(){
echo "a";
}

}

$obj=new test;

$obj->a();
$obj->b();

?>

จากตัวอย่างจะเห็นว่า abstract class ชื่อ absclass มีmethod อยู่ 2 method โดยที่ method ชื่อ a เป็น abstract จึงต้องมีการ implement จากคลาสที่สืบทอด
แต่ method ชื่อ b เป็น method ที่ implement แล้ว

เพราะฉนั้น abstract class สามารถมีการเขียนการทำงานของ method ได้แต่ต้องมี abstract method อย่างน้อย 1 method


กลับ menu php