ฟังก์ชัน define()
สร้าง constant ด้วยฟังก์ชัน define()

 

รูปแบบ
define(name,value,case_insensitive)

name คือ ชื่อของconstant

value คือ ค่าของconstant

case_insensitive คือ กำหนดว่าจะเป็น insensitive หรือไม่
ถ้าเป็น TRUE จะเป็น case_insensitive
default คือ FALSE


ตัวอย่าง
<?php

define("str","Hello world");
echo constant("str");

?>

 

 


กลับ menu php