ฟังก์ชัน decoct()
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 ด้วยฟังก์ชัน decoct()


ฟังก์ชัน decoct() จะแปลงพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาและ return ค่าของเลขฐาน 8 ออกมาในรูปแบบ string

ตัวอย่าง
<?php

echo decoct(15);

?>

ผลลัพธ์
17

 

15 ในเลขฐาน10 = 17 ในเลขฐาน8

 


กลับ menu php