ฟังก์ชัน dechex()
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 ด้วยฟังก์ชัน dechex()


ฟังก์ชัน dechex() จะแปลงพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาและ return ค่าของเลขฐาน 16 ออกมาในรูปแบบ string

ตัวอย่าง
<?php

echo dechex(65535);

?>

ผลลัพธ์
FFFF

 

65535 ในเลขฐาน10 = FFFF ในเลขฐาน16

 


กลับ menu php