ฟังก์ชัน decbin()
แปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 ด้วยฟังก์ชัน decbin()


ฟังก์ชัน decbin() จะแปลงพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาและ return ค่าของเลขฐาน 2 ออกมาในรูปแบบ string

ตัวอย่าง
<?php

echo decbin(16);

?>

ผลลัพธ์
10000

 

16 ในเลขฐาน10 = 10000 ในเลขฐาน2

 


กลับ menu php