ฟังก์ชัน date_timestamp_get()
การใช้ฟังก์ชัน date_timestamp_get() (php 5.3 ขึ้นไป) เพื่อรับค่า timestamp

ตัวอย่าง

$date = new DateTime('2003-01-01');
echo $date->getTimestamp();

หรือเขียนรูปแบบฟังก์ชันทั้งหมด

$date = date_create('2003-01-01');
echo date_timestamp_get($date);


ผลลัพธ์
1041354000กลับ menu php