ฟังก์ชัน date_default_timezone_set()
การใช้
ฟังก์ชัน date_default_timezone_set() เพื่อตั้งค่า timezone

ตัวอย่างเช่น
America/Los_Angeles
America/New_York
America/Sao_Paulo
Asia/Tokyo
Asia/Bangkok

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
?>

ตัวอย่างนี้เป็นการตั้งค่า timezone ในประเทศไทย
ฟังก์ชัน date_default_timezone_set() จะ return ค่า true ถ้าตั้งค่าสำเร็จและ false ถ้าไม่สำเร็จ

รายการ timezone ดูได้ที่ http://php.net/manual/en/timezones.phpmenu php