ฟังก์ชัน current()
การใช้ฟังก์ชัน current() เพื่อรับค่า element ปัจจุบันของ array

ตัวอย่าง

$city=array('tokyo','new york','Vancouver','Wellington','Christchurch');
print current($city); // <---- จะพิมพ์ tokyo เพราะตอนนี้อยู่ที่ element แรก
next($city); // <---- ขยับไปหนึ่ง element
print current($city); // <---- จะพิมพ์ new york

menu php