พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน curl_setopt()
พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน curl_setopt()

 

พารามิเตอร์ตัวที่ 2 พารามิเตอร์ตัวที่ 3 note
CURLOPT_URL

string ของ url ที่ต้องการ  
CURLOPT_TIMEOUT

เวลานานที่สุดที่ให้ curl ฟังก์ชันทำงาน  
CURLOPT_POST

1, true ค่าเป็น 1 หมายถึงใช้ method post
CURLOPT_POSTFIELDS

ข้อมูลที่จะส่งไป  
CURLOPT_HEADER 1, true ค่าเป็น 1 หมายถึงให้ส่งค่า header มาพร้อมกับผลลัพธ์
CURLOPT_HTTPHEADER array ที่เก็บค่า http header  
CURLOPT_RETURNTRANSFER
1, true ค่าเป็น 1 หมายถึง return ค่ากลับมาในรูป string
CURLOPT_USERPWD ค่า username กับ password รูปแบบคือ username:password

 

รูปแบบอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.php.net/manual/en/function.curl-setopt.php

ตัวอย่าง
<?php
$curlResource = curl_init();
curl_setopt($curlResource, CURLOPT_URL, "http://www.example.com/");
curl_exec($curlResource);
curl_close($curlResource);
?>

ผลลัพธ์ของตัวอย่างนี้เป็นการขอข้อมูลจาก web http://www.example.com/ แล้วทำการ print ข้อมูลกลับ menu php