ฟังก์ชัน crypt()
เข้ารหัส ด้วยฟังก์ชัน crypt()

 

รูปแบบ
crypt(str , salt)
str คือ สตริงที่ต้องการเข้ารหัส
salt คือ สตริงที่ใช้เพิ่มจำนวนตัวอักษรที่เข้ารหัส


ตัวอย่าง
<?php

$password = 'mypassword';
echo crypt($password,'test');

?>

 

ผลลัพธ์
tes7uhW9YRvFA

 


กลับ menu php