ฟังก์ชัน count()
นับจำนวน element ใน array
ด้วยฟังก์ชัน count()

ตัวอย่าง

$a=array("tokyo","new york");
print count($a);

ผลลัพธ์
2

จากตัวอย่าง ฟังก์ชัน count() บอกจำนวน element ใน array ว่าเท่ากับ 2

menu php