ฟังก์ชัน cos()
หาค่าของ cosine ด้วยฟังก์ชัน cos()


ฟังก์ชัน cos() จะรับพารามิเตอร์ใน หน่วย radian และ return ค่า cosine ออกมา

 

ตัวอย่าง
<?php

echo cos(M_PI); // -1

?>

จากตัวอย่าง ค่าของ cos 180 องศา = -1

 


กลับ menu php