ฟังก์ชัน convert_uuencode()
เปลี่ยน string เป็น uuencoded data ด้วยฟังก์ชัน convert_uuencode()

 

รูปแบบ
convert_uuencode(string)
string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน


ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
echo $str."<br />";
echo convert_uuencode($str);

?>

ผลลัพธ์
this is the test string
7=&AI


กลับ menu php