ฟังก์ชัน convert_uudecode()
เปลี่ยน uuencoded data เป็น string ด้วยฟังก์ชัน convert_uudecode()

 

รูปแบบ
convert_uudecode(string)
string คือ สตริงแบบ uuencoded


ตัวอย่าง
<?php

$str=convert_uuencode("this is the test string");
echo convert_uudecode($str);

?>

 


กลับ menu php