คำสั่ง continue
คำสั่ง continue ในภาษา php

คำสั่ง continue ใช้สำหรับสั่งให้กลับไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ ใช้ร่วมกับคำสั่งการวนลูปต่างๆ

ตัวอย่าง
for($i=0; $i<100 ; $i++)
{
if($i>15) continue;
echo "test";
}

ตัวอย่างนี้จะวนลูป พิมพ์คำว่า test แต่เมื่อ $i มีค่าเกิน 15 จะใช้คำสั่ง continue เพื่อกลับไปเริ่มต้นลูปใหม่ จึงพิมพ์ test เพียง 16 ครั้ง


กลับ menu php