ฟังก์ชัน connection_status()
ทดสอบสถานะของการ connection ด้วยฟังก์ชัน connection_status()

 

รูปแบบ
connection_status()

 

 

ค่าreturn
0 - CONNECTION_NORMAL - connection ธรรมดา
1 - CONNECTION_ABORTED - connection ถูกยกเลิกโดย user หรือเกิด network error
2 - CONNECTION_TIMEOUT - connection timed out
3 - CONNECTION_ABORTED & CONNECTION_TIMEOUT - connection ถูกยกเลิกหรือหมดเวลา

 

ตัวอย่าง
<?php

switch (connection_status())
{
case CONNECTION_NORMAL:
$status = 'connection ธรรมดา';
break;
case CONNECTION_ABORTED:
$status = 'connection ถูกยกเลิกโดย user หรือเกิด network error';
break;
case CONNECTION_TIMEOUT:
$status = 'connection timed out';
break;
case (CONNECTION_ABORTED & CONNECTION_TIMEOUT):
$status = 'connection ถูกยกเลิกหรือหมดเวลา';
break;
}

echo $status;

?>

 

 


กลับ menu php