คำสั่งเงื่อนไข (Conditional Statements)
คำสั่งเงื่อนไขในภาษา php

คำสั่ง if

จะทำงานเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
ตัวอย่าง
if($a>$b) { echo "ตัวแปร a มากกว่าตัวแปร b"; }

 

คำสั่ง if...else

ถ้าเป็นจริง จะทำงานในส่วนของ if
ถ้าเป็นเท็จ จะทำงานส่วนของ else
ตัวอย่าง
if($a>$b) { echo "ตัวแปร a มากกว่าตัวแปร b"; }
else { echo "ตัวแปร b มากกว่าตัวแปร a"; }

 

คำสั่ง if...elseif....else

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการมี if else ซ้อนกันหลายๆตัว
ตัวอย่าง
if (เงื่อนไข)
{ ... }
elseif (เงื่อนไข)
{ ... }
else
{ ... }

 


กลับ menu php