การหา version ของ php
การหา version ของ php


ใช้ option -v

ตัวอย่าง

c:\>php -v


ผลลัพธ์

PHP 4.3.6 (cli) (built: May 2 2008 18:02:07)
Copyright (c) 1997-2008 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2008 Zend Technologies


ผลลัพธ์จะออกมาแล้วแต่ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง


กลับ menu php