ใช้งาน php บน command line
การใช้งาน php บน command line


เปิด command line ขึ้นมาจาก Start->Programs->Accessories->Command Prompt
เข้าไปที่ directory ที่มี php อยู่แล้วสามารถเรียกใช้คำสั่ง php ได้เลย เช่น
C:\Appserv\php5> php -v

 

หรือถ้ามีการตั้ง path ของ php ไว้แล้วก็สามารถเรียกใช้ คำสั่ง php ได้โดยไม่ต้องเข้าไปที่ directory ที่เก็บ php ไว้


กลับ menu php