ฟังก์ชัน clearstatcache()
clears file status cache ด้วยฟังก์ชัน clearstatcache()

php จะเก็บข้อมูลของไฟล์ไว้เมื่อมีการเรียกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้
stat()
lstat()
file_exists()
is_writable()
is_readable()
is_executable()
is_file()
is_dir()
is_link()
filectime()
fileatime()
filemtime()
fileinode()
filegroup()
fileowner()
filesize()
filetype()
fileperms()

ฟังก์ชัน clearstatcache() จะลบการเก็บข้อมูล


ตัวอย่าง
<?php

clearstatcache();
echo filesize("test.txt");

?>

 


กลับ menu php