ฟังก์ชัน chunk_split()
แตก string ออกเป็น string ย่อย ด้วยฟังก์ชัน chunk_split()

 

รูปแบบ
chunk_split(string , length , end)
string คือ สตริงที่ต้องการแตก
length คือ ความยาวของแต่ละส่วน
end คือ สตริงที่ต้องการว่างไว้ตอนท้ายของแต่ละสตริงที่แตกออกมา ค่า default คือ \r\n

ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
echo $str."<br />";
echo chunk_split($str , 1 , ".");

?>

ผลลัพธ์
this is the test string
t.h.i.s. .i.s. .t.h.e. .t.e.s.t. .s.t.r.i.n.g.


กลับ menu php