ฟังก์ชัน chown()
เปลี่ยน owner ของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน chown()

รูปแบบ
chown(file , owner)
file คือ path
owner คือ user name หรือ user ID

ตัวอย่าง
<?php

chown("test.txt","a")

?>

 


กลับ menu php