ฟังก์ชัน chop()
ตัดช่องว่างด้านขวา ด้วยฟังก์ชัน chop()

ฟังก์ชัน chop() เป็น alias ของฟังก์ชัน rtrim()

รูปแบบ
chop(string)
string คือ สตริงที่ต้องการตัดช่องว่างด้านขวา

ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string ";
echo $str."*"."<br />";
echo chop($str)."*"."<br />";

?>

ผลลัพธ์
this is the test string *
this is the test string*


กลับ menu php