ฟังก์ชัน ceil()
ปัดเศษขึ้นด้วยฟังก์ชัน ceil()


ตัวอย่าง
<?php

ceil(1.4); // 2

ceil(-1.5); // -1

?>


กลับ menu php