การเรียก method ทำงาน
การเรียก method ทำงาน ในภาษา php

ตัวอย่าง
<?php

class calculator
{

public $i;

function seti()
{
$this->i=100;
}

}

$obj=new calculator();

$obj->seti();

?>

การเรียก method ใช้เครื่องหมาย -> จากตัวอย่างคือ $obj->seti()

กลับ menu php