ฟังก์ชัน bindec()
แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 ด้วยฟังก์ชัน bindec()


ฟังก์ชัน bindec() จะแปลงพารามิเตอร์ string เลขฐาน 2 ที่ส่งเข้ามาและ return ค่าของเลขฐาน 10 ออกมาในรูปแบบตัวเลข

ตัวอย่าง
<?php

echo bindec('10000');

?>

ผลลัพธ์
16

 

10000 ในเลขฐาน2 = 16 ในเลขฐาน10

 


กลับ menu php