ฟังก์ชัน bcpow()
หาค่ายกกำลัง ด้วยฟังก์ชัน bcpow()

รูปแบบ
string bcpow ( string $left_operand , string $right_operand , int $scale )
$left_operand คือ ตัวเลขด้านซ้าย รูปแบบ string
$right_operand คือ ตัวเลขด้านขวา รูปแบบ string
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

echo bcpow('5', '2');

?>

ผลลัพธ์
25

ค่าที่ออกมาคือ $left_operand ยกกำลัง $right_operand จากตัวอย่างคือ 5 ยกกำลัง 2


กลับ menu php