ฟังก์ชัน bcmul()
คูณเลข ด้วยฟังก์ชัน bcmul()

รูปแบบ
string bcmul ( string $left_operand , string $right_operand , int $scale )
$left_operand คือ ตัวเลขด้านซ้าย รูปแบบ string
$right_operand คือ ตัวเลขด้านขวา รูปแบบ string
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

$a = '1.2';
$b = '2';

echo bcmul($a, $b);
echo "<br>";
echo bcmul($a, $b, 4);

?>

ผลลัพธ์
2
2.4

 


กลับ menu php